INSPECCIÓ i CONTROL

Totes les normes, mètodes de control, programes d’inspecció i principis en que es basa la qualitat en l’edificació, s’han desenvolupat sota els paràmetres de producció industrialitzada. Es per això que en el sector de l’edificació, a l’igual que passa en el sector industrial, es persegueix obtenir la gestió de la qualitat mitjançant treballs d’inspecció i verificació.

En aquest sentit l’objectiu principal de la gestió de qualitat en l’edificació és la inspecció dels productes, processos i serveis per a detectar les no conformitats. Aquesta inspecció es interna o externa. Els encarregats de realitzar la inspecció interna son els agents que recull la Llei d’Ordenament de l’Edificació –LOE-, per a projectar, executar i dirigir l’obra.

Per altra banda el control de qualitat extern el realitzen els Organismes de Control Tècnic o les Entitats de Control de Qualitat en l’Edificació. OCTAU presta aquets servei d’Organisme de Control Tècnic (OCT) i d’Entitat de Control de Qualitat en l’Edificació (ECCE).

Els Organismes de Control Tècnic, més coneguts com a OCT, s’encarreguen d’avaluar el risc dels projectes i les obres d’edificació, per a que les companyies asseguradores puguin emetre les assegurances de danys materials o de caució que estableix l’article 19 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació –LOE-. Les OCT no son agents de l’edificació reconeguts per la LOE.

Per la seva banda, les Entitats de Control de Qualitat en l’Edificació ECCE, s’encarreguen de verificar els projectes, les obres i els edificis per a comprovar compliment de les normatives aplicables. Aquestes entitats també son les encarregades de realitzar la supervisió de la certificació energètica dels edificis i els estudis del edificis existents.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat