TÈCNIC DE CAPÇALERA

Tots els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a les seves instal•lacions, condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i confort. Per a complir aquesta finalitat OCTAU, ofereix el servei de tècnic de capçalera.

El servei de tècnic de capçalera, és una activitat tècnica de gestió que es presta per encàrrec de la propietat de l’edifici o de la comunitat de propietaris, analitzant a fons cada cas, establint un diagnòstic fiable i recomanant el millor tractament per a l’edifici. Aquest servei es una activitat que es basa amb un seguiment periòdic al llarg de la vida de l’edifici de la mateixa forma que un metge que té cura de la salut de les persones però aplicat als edificis.

Les tasques més habituals que OCTAU ofereix com a tècnic de capçalera son:
• Valorar i diagnosticar l’estat de conservació de l’edifici per informar de les mesures correctores necessàries.
• Planificar i gestionar el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici, i les reparacions necessàries tenint en compte el seu cicle de vida.
• Projectar, dirigir i gestionar l’execució de les obres que calen per mantenir l’edifici en bones condicions d’ús
• Adequar l’edifici als requeriments legislatius, fent-se càrrec de la gestió d’autoritzacions administratives i tramitacions amb les administracions públiques, empreses subministradores i altres entitats.
• Estudiar i avaluar l’adequació ambiental de l’edifici i les seves condicions d’eficiència energètica i d’accessibilitat.
• Informar i valorar de la situació de l’edifici a efectes urbanístics i jurídics.

Des del seus inicis OCTAU presta aquest servei del qual se’n sent molt orgullós per treballar amb la finalitat de que les persones visquin més segures, gaudeixin de més confort, estalviïn energia i diners, tot respectant el medi ambient.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat