GESTIÓ URBANÍSTICA

El desenvolupament i transformació urbanística del sol és un procés amb una dimensió tècnica, jurídica i administrativa que requereix d’una gestió clarament multidisciplinària i alhora una visió global de tot el procés.
OCTAU, presta aquest servei de gestió urbanística de forma integrada en una sola figura, essent el seu objecte administrar, coordinar i concertar les tasques dels diferents agents del procés urbanitzador.
Aquesta figura de gestor urbanístic es basa en prestar l'assistència en tota l’operació de transformació del sòl, des de l'inici fins al final, essent les actuacions més habituals:
- Gestió de les modificacions del planejament.
- Gestió de la redacció de plans parcials, PAU, estudis de detall, etc.,
- Gestió i administració de Juntes de Compensació.
- Gestió de la reparcel•lació.
- Gestió dels projectes d'urbanització.
- Gestió de la contractació, execució i recepció de les obres d'urbanització.
- Gestió de la creació d’entitats de conservació, prèvia dissolució de la Junta de Compensació.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat