GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS

OCTAU, realitza el servei de gestió d’actius immobiliaris. Gracies a la flexibilitat d’adaptació de l’empresa i a la intervenció dels diferents departaments, permet personalitzar i adaptar cadascun dels serveis a les necessitats particulars de cada client.

OCTAU ofereix els serveis de:
• Auditoria i tutela de solars.
• Auditoria de l'estat dels edificis.
• Finalització i/o adequació dels actius immobiliaris per la seva millor comercialització.
• Control i supervisió d'actius immobiliaris

En la gestió de solars es realitza diversos treballs segons sigui l’estat en que es trobi el solar en qüestió, essent els treballs més habituals els d’auditoria inicial i tutela. En l’auditoria inicial es verifica l’estat urbanístic actual del solar i en els treballs de tutela es realitza la revisió periòdica de l'estat físic del solar i del planejament que li afecta, així mateix es realitza la contestació i seguiment de possibles requeriments realitzats per part de l’administració.
En relació als edificis es realitza una auditoria de l’estat actual de l’immoble, establint les recomanacions de les operacions i treballs que son necessaris per a finalitzar l’edifici i/o adequar-lo a la normativa vigent per a obtenir la documentació necessària per poder lliurar l’immoble al seu propietari i així poder-lo posar en fase de comercialització.
OCTAU ofereix al promotor altres serveis entre els quals es troba el servei d’auditoria i certificació energètica dels immobles, per tal de que els seus actius immobiliaris tinguin un valor afegit respecte a altres actius del mercat immobiliari.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat