GESTIÓ INTEGRAL DE PROMOCIONS IMMOBILIARIES

El desenvolupament d’una promoció immobiliària es cada cop més un procés complexe i no tots els promotors son agents professionals.
OCTAU, presta el servei de gestió de la promoció immobiliària de forma integrada en una sola figura, essent el seu objecte liderar, administrar, coordinar i concertar les tasques dels diferents agents que han d’intervenir en la promoció immobiliària.
Aquesta figura de gestor o “project manager” es basa en prestar l'assistència en tota la promoció, des de l'inici fins al final, essent les actuacions més habituals:
- Liderar la promoció immobiliària que es vol desenvolupar, dirigint, gestionant i coordinant des de la fase de disseny fins a l' entrega de l'immoble.
- Establir la planificació de l'obra.
- Administrar la documentació associada al promoció immobiliària, examinant els projectes necessaris, les llicències administratives, els pressupostos i els contractes, establint i definint propostes, clàusules i acords contractuals.
- Coordinar la posada en marxa del projecte.
- Controlar el seguiment econòmic del projecte, i controlar les possibles desviacions.
- Gestionar les incidències que puguin sorgir.
- Supervisar el seguiment dels repassos finals d’obra.
- Fer la liquidació econòmica de l’obra.
- Administrar la informació, la documentació i les garanties que siguin exigibles per a entregar-ho als promotors del projecte.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat