PERITATGES

Aprofitant l’experiència i bagatge professional del seus membres, així com l’ampli coneixement des del punt de vista tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i empresarial del sector de l’edificació, ha fet que l’empresa OCTAU, hagi realitzat centenars d'informes i dictàmens pericials de part i judicials, en l’àmbit dels danys materials, defectes constructius, patologia de l’edificació, compliment de normativa, gestió urbanística, servituds, arquitectura legal o forense i valoracions immobiliàries, urbanístiques, mercantils i fiscals.

Conscients de la necessitat que tenen alguns clients, de poder disposar d’un assessorament pericial immediat i particularitzat, OCTAU ofereix un servei de consultoria flexible i adaptat a les necessitats particulars de cada client, cobrint els serveis pericials d’assessorament previs a l’inici de qualsevol actuació processal o en la contestació d’una demanda. Aquest servei d'assessorament es bassa en un sistema d’abonaments personalitzats en funció del volum de l’assessorament, a través del qual els nostres clients poden realitzar les seves consultes telefònicament o per correu electrònic de forma gratuïta, si així es pacta, disposant d’un tracte de clients preferents en l’emissió de la documentació.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat