CERTIFICAT D’HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu, contingut en un document específic anomenat així, en virtut del qual la administració, acredita que un habitatge compleix les condicions d’habitabilitat que preveu la legislació vigent.
A Catalunya la cèdula d’habitabilitat l’atorga la Generalitat de Catalunya, amb la presentació d’una sol•licitud de cèdula d’habitabilitat i un certificat d’habitabilitat.
El certificat d’habitabilitat és el document emes per un tècnic d’OCTAU, que acredita que l’habitatge compleix les condicions d’habitabilitat exigits per la legislació vigent.
Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència en funció de:
• Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
• Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
• Cèdules a partir de 2013:
-Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
-Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
-Cèdules de segona ocupació: 15 anys.
• Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:
-Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
-Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat