CERTIFICATS DE SOLIDESA o SEGURETAT ESTRUCTURAL

El certificat de solidesa és el document a través del qual un tècnic d’OCTAU certifica la seguretat estructural d'un local, habitatge o edifici, fruit d’una avaluació de l’estructura.

Aquest tipus de certificats poden ser necessaris en les següents tramitacions administratives:
• Quan es realitza un canvi d'ús de locals o d’activitat econòmica.
• Quan es realitza l’obertura d’una nova d'activitats econòmica en un local.
• Quan es realitza la rehabilitació d’un edifici o habitatge, intervenint o afectant a elements estructurals.
• Quan es realitza l’homologació d’un centre per desenvolupar tasques formatives amb la Generalitat de Catalunya.
• Quan es vol obtenir la cèdula d’habitabilitat d’habitatges de nova creació, els creats per reconversió d'antiga edificació o els resultants d'una gran rehabilitació.
• Quan es vol legalitzar un habitatge.

També es habitual el certificat de solidesa d’una finca, en algunes transaccions de compravenda immobiliària.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat