INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI (IAE)

L’informe d’avaluació de l’edifici analitza l’estat de conservació de l’edifici, el grau de compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, incloent també la certificació de l’eficiència energètica de l’edifici. Aquest informe és d’abast Estatal, i esta regulat pel Real Decret 233/2013 de 5 d’abril del 2013.
Aquest informe es obligatori per a tots els edificis de tipus residencial com habitatge col.lectiu que tinguin més de 50 anys i sempre que no hagin passat ja la Inspecció Tècnica de l’Edifici. En el cas de que un edifici ja disposi de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), segueix essent vàlid i només quan ha de tornar-se a renovar s’haurà d’incloure la informació sobre l’accessibilitat i l’eficiència energètica.
En tot cas l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, substitueix la Inspecció Tècnica de l’Edifici o qualsevol altre document de naturalesa anàloga existent en el Municipi o Comunitat Autònoma, però no invalida els Informes Tècnics d’Edificació ja realitzats, estan aquets en vigor fins a la data de la seva expiració.
OCTAU compta amb un grup d’experts especialitzats en patologia, diagnosi, rehabilitació d’edificis, accessibilitat i eficiència energètica, els quals disposen d’una amplia experiència en la realització i formació de professionals en aquest àmbit.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat