CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

La certificació energètica dels edificis és una exigència derivada d’una normativa europea que s’ha transposat a l’ordenament jurídic espanyol per la qual s’obliga a que els venedors i arrendadors facilitin un certificat d'eficiència energètica, als compradors o llogaters dels edificis. Aquest certificat, es una etiqueta d'eficiència energètica, amb la que s'assigna a cada edifici una classe energètica d'eficiència energètica i, que varia des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per als menys eficients.

Aquesta etiqueta s’ha d’entregar en la operació immobiliària, tal i com es fa amb els aparells electrodomèstics i també es pot exhibir en la documentació publicitària de la finca de venda o lloguer, essent un reclam de diferenciació en la intermediació immobiliària.

Aquesta etiqueta la concedeix l’administració autonòmica competent, prèvia emissió del certificat energètic per part d’un tècnic especialitzat.

Per a realitzar aquests certificats energètics OCTAU disposa d’experts auditors energètics, amb amplis coneixements i experiència en l’àmbit de l’eficiència, l’estalvi i la rehabilitació energética.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat