ENTITAT DE CONTROL DE QUALITAT EN L’EDIFICACIÓ (ECQE)

Les Entitats de Control de Qualitat en l'Edificació, (ECQE), son un agent de la edificació reconegut en l’article 14 de la Llei d’Ordenament de l’Edificació, essent entitats capacitades per prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat durant qualsevol moment del procés constructiu dels edificis (fases d'estudi, projecte, execució i servei), d'acord amb la normativa tècnica aplicable.

OCTAU és una Entitat de Control de la Qualitat en Edificació, (ECQE) registrada amb el número E0600003, per a prestar assitència tècnica en els següents camps d’actuació:
• Estudis del terreny i de l'estat de conservació dels edificis.
• Verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable, en edificis de nova construcció o en la rehabilitació dels mateixos.
• Avaluació de les prestacions de l'edifici al llarg de la seva vida útil per a verificar el compliment de cadascuna de les exigències bàsiques de l'edificació del CTE i altres normatives aplicables.
• Supervisió de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis i avaluació de les prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials dels edificis.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat