ORGANISME DE CONTROL TÈCNIC (OCT)

OCTAU presta el servei d’Organisme de Control Tècnic (OCT) a través d’una aliança estratègica amb el “Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación (INDYCCE OCT).

Un Organisme de Control Tècnic (OCT), és una entitat, amb capacitat tècnica per avaluar el risc dels projectes i les obres d’edificació, per a que les companyies asseguradores puguin emetre les assegurances de danys materials o de caució que estableix l’article 19 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació –LOE-

Els camps de treball son:

• Revisió de l’estabilitat.

• Revisió de l’estanquitat.

• Revisió de les Instal•lacions.

• Auditories del procés d’execució

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat